لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر کرافت ۸۰ گرمی دیجیتال ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش دیجیتال ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل بدون روکش دیجیتال ۸ ساعته تک لت یک رو فوری ۱۰۰ عددی ۵۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق دیجیتال ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته لیبل با روکش سلفون براق دیجیتال ۸ ساعته تک لت یک رو فوری ۱۰۰ عددی ۶۵,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد دیجیتال ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد دیجیتال ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۵۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد دیجیتال ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰ عددی ۷۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۳ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد دیجیتال ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰ عددی ۵۸,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۴ فرم های ۸ ساعته سلفون براق دورگرد دیجیتال ۸ ساعته ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰ عددی ۷۲,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی دیجیتال ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی دیجیتال ۸ ساعته A۵ یک رو فوری ۱۰۰ عددی ۸۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته تراکت تحریر ۸۰ گرمی دیجیتال ۸ ساعته A۴ یک رو عادی ۱۰۰ عددی ۱۵۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات دیجیتال ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات دیجیتال ۸ ساعته تک لت یک رو فوری ۱۰۰ عددی ۳۳,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون مات دیجیتال ۸ ساعته تک لت دو رو فوری ۱۰۰ عددی ۵۶,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق دیجیتال ۸ ساعته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق دیجیتال ۸ ساعته تک لت یک رو فوری ۱۰۰ عددی ۳۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش
۲ فرم های ۸ ساعته کارت ویزیت سلفون براق دیجیتال ۸ ساعته تک لت دو رو فوری ۱۰۰ عددی ۵۰,۰۰۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش