لیست قیمت تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۱۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۲۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۲۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۲۰۰۰ عددی ۲۲۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۳۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو عادی ۵۰۰۰ عددی ۴۰۰,۰۰۰ ۲ روز کاری ثبت سفارش
۳ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ یک رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۳۳۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش
۴ تراکت ریسو ( سیاه و سفید) تحریر ۸۰ گرم ۵۰۰۰ عددی A۵ دو رو فوری ۵۰۰۰ عددی ۴۶۰,۰۰۰ ۱ روز کاری ثبت سفارش