لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون براق دورگرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۹۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۹۰*۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۰۰,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی مربع ۶۰*۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵۱,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مخملی مربع ۶۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۵,۱۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی ۹۰*۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی موضعی ۹۰*۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۳,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دور گرد ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۹۳,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۵,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۲۵۵,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کرافت دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۶,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دورگرد برجسته ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱,۰۶۶,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات دروگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۷۵,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دور گرد ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۳۵,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۴,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ استاندارد دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۴,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۳ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ یک رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش
۴ ویزیت فانتزی لمینت برجسته بزرگ ۹۰ در ۶۰ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۱۵۰,۰۰۰ ۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۱۴,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۵۶ در ۵۹ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته مربع ۵۶ در ۵۹ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۷,۰۰۰ ۸ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت برجسته دورگرد طلاکوب ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۱۳ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی براق طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی براق طرح موج ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی براق طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۲۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق مربع ۵۵ در ۵۵ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت براق مربع ۵۵ در ۵۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۸۷,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۴,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۷,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت براق ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۲۷,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت براق قالب خاص قالب اختصاصی ( قالب دلخواه ۹۰ در ۷۰ ) دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۶۵,۰۰۰ ۱۷ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی مات طرح موج

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی مات طرح موج ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی مات طرح موج ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۲۴۵,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات مربع

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات مربع ۵۵ در ۵۵ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۶۳,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۹۸,۰۰۰ ۱۱ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی لمینت مات ویزیتی ۸۵ در ۴۸ دو رو فوری ۱۰۰۰ عددی ۰ ۰ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۶,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی طلاکارت لمینت مات ۹۰ در ۶۰ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۳۵۶,۰۰۰ ۱۶ روز کاری ثبت سفارش

لیست قیمت ویزیت فانتزی کتان دوروگرد

# مشخصات نوع کار قیمت(تومان) تحویل عملیات
۱ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ یک رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش
۲ ویزیت فانتزی کتان دوروگرد ۹*۶ دو رو عادی ۱۰۰۰ عددی ۱۰۵,۰۰۰ ۱۲ روز کاری ثبت سفارش